PRIMARIA SECTOR 4: ANUNT VANZARE

 1. A N U N Ţ  D E  V Â N Z A R E

În data de  07.07.2020, ora 13.00, se va desfășura licitația publică cu  strigare  a proprietăţii imobiliare de tip comercial, în suprafață de 39,47 mp, situate în str. Secuilor nr. 2, Complex comercial, Sector 4, București

            1.) Vânzătorul este Municipiul București prin Consiliul General al Municipiului București, reprezentat de Comisia sectorului 4 pentru vânzarea spațiilor comerciale sau de prestări servicii, organizată în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 550/2002, cu sediul în B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, Sector 4, București.

    2.)    a)  Adresa spaţiului este: str. Secuilor nr. 2, Complex comercial, Sector 4;

 1. b) Preţ de pornire: 256.000 Lei;
 2. c) Situaţia juridică a spaţiului: În prezent, spațiul este deținut în temeiul unui contract de închiriere de către S.C. Onest Commerce S.R.L

     3.)  Situaţia juridică a terenului aferent construcţiei:

         Spațiul comercial este administrat de Primăria Municipiului București prin Administrația Fondului Imobiliar și face obiectul unui contract de închiriere cu S.C. ONEST COMMERCE S.R.L.

          Suprafața utilă a spațiului comercial este de 39,47 mp conform releveului.

          Cumpărătorul va intra in posesia spaţiului după finalizarea procedurilor de înscriere în cartea funciară.

      4.) Documentele necesare pentru participarea la licitaţie:

 1. a) Pentru societăţi comerciale:

 –  Cerere de înscriere la licitaţie – aceasta va fi redactată în limba română;

Copie de pe certificatul de înmatriculare eliberat de oficiul registrului comerţului, de pe actul constitutiv, inclusiv de pe toate actele adiţionale relevante şi de pe certificatul de înregistrare fiscală (în original);

      Actele susmenţionate vor fi certificate de către persoana juridică în cauză.

 –  Scrisoare de bonitate financiară, eliberată de o bancă comercială română;

 –  Dovada privind achitarea obligaţiilor fiscale, prin prezentarea unui certificat de atestare fiscală, eliberat de organul fiscal competent;

 – Declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului legal al societăţii comerciale, din care să rezulte că aceasta nu se află în reorganizare judiciară sau faliment.

 1.  b) Pentru comercianţi sau prestatori de servicii, persoane fizice sau asociaţii familiale:

 Cerere de înscriere la licitaţie – aceasta va fi redactată în limba română;

 1.   Copie de pe actul de identitate şi de pe autorizaţia de funcţionare eliberată de autoritatea competentă sau de pe actul legal de constituire, după caz, precum şi de pe certificatul de atestare fiscală eliberat de organul fiscal competent – ANAF si Direcţia locală de taxe si impozite, (în original).

     Documentele vor fi certificate prin proprie semnătură de către persoana în cauză, cu menţiunea conform cu originalul.

     Documentele pot fi depuse și online pe adresa de e-mail: legea550@ps4.ro.

           5.) Garanţia de participare la licitaţie va fi de 5% din preţul de pornire;

          6.) Taxa de participare la licitaţie este în sumă de 6000 lei și acoperă costul caietului de sarcini și raportului de evaluare:

          – Caietul de sarcini va fi pus în vânzare la sediul Primăriei Sectorului 4 din B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, Sector 4, București până la data de 06.07.2020, ora  1200. Termenul menționat este termenul final de depunere a cererilor de participare la licitație.

 •          Numele persoanei de contact desemnate să dea relaţii suplimentare:

Dl.  Alexandru CHIRTU– telefon: 0219441-Serviciul Urbanism și Amenajarea Teritoriului.

PREŞEDINTE COMISIE,  Ștefănel-Dan MARIN

 2. A N U N Ţ  D E  V Â N Z A R E

În data de  07.07.2020, ora 12.00, se va desfășura licitația publică cu  strigare  a proprietăţii imobiliare de tip comercial, în suprafață de 236,83 mp, situate în str. Secuilor nr. 2, Complex comercial, Sector 4, București

            1.) Vânzătorul este Municipiul București prin Consiliul General al Municipiului București, reprezentat de Comisia sectorului 4 pentru vânzarea spațiilor comerciale sau de prestări servicii, organizată în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 550/2002, cu sediul în B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, Sector 4, București.

    2.)    a)  Adresa spaţiului este: str. Secuilor nr. 2, Complex comercial, Sector 4;

 1. b) Preţ de pornire: 1.185.000 Lei;
 2. c) Situaţia juridică a spaţiului: În prezent, spațiul este deținut în temeiul unui contract de închiriere de către S.C. COMVICT IMPEX SRL.

     3.)  Situaţia juridică a terenului aferent construcţiei:

         Spațiul comercial este administrat de Primăria Municipiului București prin Administrația Fondului Imobiliar și face obiectul unui contract de închiriere cu S.C. COMVICT IMPEX S.R.L.

          Suprafața utilă a spațiului comercial este de 236,83 mp conform releveului.

          Cumpărătorul va intra in posesia spaţiului după finalizarea procedurilor de înscriere în cartea funciară.

      4.) Documentele necesare pentru participarea la licitaţie:

 1. a) Pentru societăţi comerciale:

–  Cerere de înscriere la licitaţie – aceasta va fi redactată în limba română;

Copie de pe certificatul de înmatriculare eliberat de oficiul registrului comerţului, de pe actul constitutiv, inclusiv de pe toate actele adiţionale relevante şi de pe certificatul de înregistrare fiscală (în original);

      Actele susmenţionate vor fi certificate de către persoana juridică în cauză.

 –  Scrisoare de bonitate financiară, eliberată de o bancă comercială română;

 –  Dovada privind achitarea obligaţiilor fiscale, prin prezentarea unui certificat de atestare fiscală, eliberat de organul fiscal competent;

 – Declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului legal al societăţii comerciale, din care să rezulte că aceasta nu se află în reorganizare judiciară sau faliment.

 1.  b) Pentru comercianţi sau prestatori de servicii, persoane fizice sau asociaţii familiale:

 Cerere de înscriere la licitaţie – aceasta va fi redactată în limba română;

 1.   Copie de pe actul de identitate şi de pe autorizaţia de funcţionare eliberată de autoritatea competentă sau de pe actul legal de constituire, după caz, precum şi de pe certificatul de atestare fiscală eliberat de organul fiscal competent – ANAF si Direcţia locală de taxe si impozite, (în original).

     Documentele vor fi certificate prin proprie semnătură de către persoana în cauză, cu menţiunea conform cu originalul.

         Documentele pot fi depuse și online pe adresa de e-mail: legea550@ps4.ro.

          5.) Garanţia de participare la licitaţie va fi de 5% din preţul de pornire;

          6.) Taxa de participare la licitaţie este în sumă de 6000 lei și acoperă costul caietului de sarcini și raportului de evaluare:

          – Caietul de sarcini va fi pus în vânzare la sediul Primăriei Sectorului 4 din B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, Sector 4, București până la data de 06.07.2020, ora  1200. Termenul menționat este termenul final de depunere a cererilor de participare la licitație.

         7.) Numele persoanei de contact desemnate să dea relaţii suplimentare:

Dl.  Alexandru CHIRTU– telefon: 0219441-Serviciul Urbanism și Amenajarea Teritoriului. 

PREŞEDINTE COMISIE, Ștefănel-Dan MARIN