ANUNT LICITATIE PUBLICA

Anunț privind desfășurarea licitației publice pentru închirierea spațiilor comerciale din Complexul Agroalimentar Piața Sudului – spațiul P2 din Corpul C2/ spațiul P1 din Corpul C4/ Cafenea 1 și 2) din container modular amplasat în zona adiacentăi;

  1.  Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax și/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: Sectorul 4 al Municipiului București, în numele și pe seama Consiliului Local al Sectorului 4, prin Aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 4, cu sediul în București, sector 4, B-dul. Metalurgiei nr.12-18, Grand Arena, etajul 1, CIF 4316422 (persoana de contact Liliana Satmari/Sonia Leaotă, telefon 021.335.92.30, e-mail licitatiepiataprogresul@ps4.ro pentru spațiile din Piața Progresul și e-mail licitatiepiatasudului@ps4.ro  pentru spațiile din Piața Sudului).
  2. Informații generale privind obiectul închirierii, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie închiriat: Sectorul 4 al Municipiului București organizează licitație publică pentru închirierea spațiilor comerciale libere aflate in administrarea Sectorului 4, în conformitate cu HCL Sector 4 nr. 148/15.07.2019, cu modificările și completările ulterioare și OUG nr. 57/2019. Lista cu situația spațiilor comerciale ce urmează a fi scoase la licitație poate fi consultată la sediul Sectorul 4 al Municipiului București. Spațiile comerciale care reprezintă un bun viitor vor fi predate în folosința Locatarilor în urma finalizării lucrărilor de construire și amenajare a Pieței Agroalimentare ”Progresul” sau a Complexul Agroalimentar ”Piața Sudului”, după caz. Persoana interesată are dreptul de a vizita spațiul comercial, în măsura în care stadiul lucrărilor o permite, și de a lua cunoștință, împreună cu orice consilieri profesioniști necesari, de planurile, documentațiile și informațiile tehnice referitoare la spațiul comercial, pentru a dispune de toate informațiile și documentele relevante, anterior înregistrării Ofertei de participare la licitație (ofertele vor fi însoțite de garanția de participare, cuantumul garanției de participare este echivalentul în lei a 12 chirii lunare, valoare calculată raportat la prețul minim solicitat pentru chirie/mp/lună fără TVA x suprafața spațiului, preț publicat în cuprinsul Listei cu situația spațiilor comerciale), în urma înregistrării unei solicitări scrise la sediul Sector 4 al Municipiului București din București, Bd. Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4 sau prin e-mail la licitatiepiataprogresul@ps4.ro, cu cel puțin 3 zile lucrătoare înainte de data vizitei.
  3. Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.

3.1 Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: la cerere de la sediul instituției Sector 4 al Municipiului București din București, Bd. Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4.

3.2 Denumirea și adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire: caietul de sarcini aferent fiecărui spațiu poate fi procurat de la sediul Sector 4 al Municipiului București din București, Bd. Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4, începând cu data publicării pe pagina de internet www.ps4.ro,

3.3 Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul: prețul este de 200 lei/exemplar care se va achita în numerar la casieria instituției, până la data de 05.06.2020, ora 1600.

3.4 Data limită privind solicitarea clarificărilor: 12.06.2020 ora 1700.

  1. Informații privind ofertele: se regăsesc în caietul de sarcini.

4.1 Data limită de depunere a ofertelor: 18.06.2020, ora 1700

4.2 Adresa la care trebuie depuse ofertele: Sectorul 4 al Municipiului București, cu sediul în București, B-dul. Metalurgiei nr.12-18, Grand Arena, etajul 1, Sector 4.

4.3 Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: oferta va fi prezentată într-un singur exemplar.

  1. Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor: 19.06.2020, ora 1000 la sediul Sector 4 al Municipiului București, Bd. Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4, București.
  2. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax și/sau adresa de e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Secția de Contencios Administrativ a Judecătoriei Sector 4, București, str. Gheorghe Danielopol nr. 2-4, Sector 4, telefon: 021.318.77.01, fax: 021.313.89.30, e-mail: jud-sector4@just.ro.
  3. Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 27.05.2020.

e-Agentia de publicitate Manpres